Menu Close

Laisvos darbo vietos

Visuomenės informavimo apie savivaldybės

reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse

esančias neužimtas darbo vietas

tvarkos aprašo priedas

 

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens

informacija apie aktyvuojamą neužimtą darbo vietą

 

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada  priimami prašymai Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma

darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

Kontaktinė informacija
1. Viešųjų pirkimų specialistas (-ė);

pareigybės lygis – A2.

Organizuoti viešuosius pirkimus, aprūpinant materialiniais ištekliais ugdymo procesą ir įgyvendinant ūkinę veiklą.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija Raštvedė

Eglė Ramanauskienė;

Tel. 8 458 51030

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 6 d.

įskaitytinai el. paštu:

senamiescio.progimnazija@gmail.com

Atitinkantys darbo skelbime nurodytus reikalavimus pretendentai bus pakviesti į pokalbį, balandžio 7 d.

 

 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Viešųjų ryšių specialistas turi žinoti ir išmanyti:

Ø Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius viešuosius pirkimus biudžetinėje įstaigoje, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras, orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje, turėti derybinių įgūdžių;

Ø turėti darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityse;

Ø mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; Microsoft Office programiniu paketu, CPO katalogu, CVP IS sistema;

Ø gebėti rengti dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, informacinius raštus.

Dirbti 0,25 pareigybės; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,18; (Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo) El.p.:

senamiescio.progimnazija

@gmail.com

Tel.: 8-458-51030.

 

______________________________

Skip to content