Menu Close

Pagalba mokiniui

Psichologo pagalba

Psichologinė pagalba teikiama:

 • Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, J. Biliūno g. 2, registruotis į konsultacijas galima tel. (8 458) 32202, el. paštu rastine@rokiskioppt.lt
 • Bendruomeniniuose šeimos namuose, Vytauto g. 25, registruotis į konsultacijas galima tel. 862125852, el. paštu paslaugos.seimai.rokiskis@gmail.com

Socialinio pedagogo pagalba

Veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, mokyklos, klasės bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas galimybes lavintis, mokytis ir augti. Uždaviniai:

 • rūpintis vaiko gerove, saugumu, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Mokyklos socialinės pedagogės funkcijos:

 1. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 2. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 3. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 4. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 5. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Specialioji pedagoginė pagalba

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina vaikų, mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą,vaikams, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų, mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro specialiųjų poreikių vaikų,mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko; rengia savo veiklos metinę ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų, mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, mokinius.
 • Logopedės:
 • Janina Večorskienė (pradinis ugdymas) 
 • El. paštas: javec123@gmail.com
 • Kabineto Nr. 20 (1-4 klasių korpusas)
 • Vaiva Stelionienė (pradinis ugdymas)
 • El. paštas: 
 • Kabineto Nr.20 (1-4 klasių korpusas)

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ar bendrųjų mokymosi sutrikimų.
  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
  • Specialiosios pedagogės:
  • Juratė Blažienė  (pradinis ugdymas)
  • El. paštas: juratestu@gmail.com
  • Kabineto Nr. 26 (1-4 klasių korpusas)
  • Liudmila Pečiūrienė (pagrindinis ugdymas)
  • El. paštas: lpeciuriene@gmail.com
  • Kabineto Nr.217 (senieji rūmai)

Sveikatos priežiūros specialistės teikiamos paslaugos ir tikslai:

 1. Išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Kurti sveikatos priežiūros mokykloje sistemą , kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, sveiką gyvenseną.
 3. Užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.
 4. Konsultuoti tėvus, pedagogus.

 

Skip to content