Menu Close

Planavimo dokumentai

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas toliau 

Vidaus kontrolės politika žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika žiūrėti

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. žiūrėti

Saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo vykdant nuotolinį mokymą žiūrėti

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizuojant ugdymo procesą valdymo priemonių Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas. žiūrėti

Dėl nuotolinio darbo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus, įgyvendinančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo žiūrėti

Darbo tvarkos taisyklės žiūrėti

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje. žiūrėti

Organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos nuostatai žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas žiūrėti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas žiūrėti

Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas žiūrėti

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka žiūrėti

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka žiūrėti

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas žiūrėti

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka žiūrėti

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Mokinių elgesio taisyklės žiūrėti

Ugdymo turinio planavimo tvarka. žiūrėti

Mokinių lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarka.žiūrėti

Dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo tvarkos aprašas žiūrėti

 

 

 

Skip to content